General

مانیفست پرو موزائیک (موزائیک وار)

 برگردان از حمید بهشتی
اصل 1
موزائیک وار برای ما جهانی
است رنگانگ با تفاوت های بسیار میان فرهنگها، ملت ها و ادیان.
اصل 2
موزائیک وار در نظر ما مدارا
و گفتگوست.
اصل 3
موزائیک وار در نظر ما جهانی
است پر از حرکت و رویارویی.
اصل 4
موزائیک وار یعنی گفتگو میان
تمدن ها و فرهنگ ها.


اصل 5
موزائیک وار یعنی آموزش آشتی
پذیری.
اصل 6
موزائیک وار یعنی گفتگو و
آموزش گفتگو.
اصل7
موزائیک وار به معنی جهانی
رنگارنگ و آموزش تکثر.
اصل 8
موزائیک وار یعنی تفاهم و
احترام.اصل 9
موزائیک وار به معنی تفاهم
دینی و ارزش گذاری میان ادیان.
اصل 10
موزائیک وار یعنی تفاهم میان
ادیان و ارزش گذاری میان فرهنگ ها.
اصل 11
موزائیک وار آموزش قابلیت
تفاهم فرهنگی است.
اصل 12
موزائیک وار آموزش قابلیت
تفاهم دینی است.
اصل 13
موزائیک وار کارگاهی است
برای ساختن پلی میان فرهنگ ها و ادیان.
اصل 14
پروموزائیک پلی می زند میان
فرهنگ ها و ادیان از راه تفاهم و زبان.
اصل 15
موزائیک وار یعنی آموزش
برقراری ارتباط چند زبانی.
اصل 16
موزائیک وار یعنی رویارویی
زبان ها، فرهنگ ها و ادیان.اصل 17
پروموزائیک به معنی حقوق
بشر.
اصل 18
پروموزائیک یعنی کرامت زن.
اصل 19
پروموزائیک یعنی ارزش گذاری
به دیگران.
اصل 20
پروموزائیک یعنی حمایت از
حقوق کودکان.
اصل 21
پروموزائیک یعنی ناسازگاری
با بیداد، برده داری، بهره کشی، خرید و فروش انسان، فقر و نادانی.
اصل 22

پروموزائیک یعنی مبارزه با هرگونه دنباله
روی
.
اصل 23
پروموزائیک یعنی کرامت
انسانی.
اصل 24
پروموزائیک یعنی دینامیک و
عمل سیاسی.
اصل 25

پروموزائیک یعنی تبادل بیان
بین فرهنگ ها و بین ادیان.